ຂໍ້ມູນການຮັບສະຫມັກສໍາລັບມະຫາວິທະຍາໄລປີ2019

ລະຫັດໂຮງຮຽນ: DCD

ໃນປີ 2019, ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີດົ່ງນາຍໄດ້ເປິດໄຫ້ສະຫມັກ 15 ສາຂາວິຊາໃນສອງວິທີຄື:ການຮັບສະຫມັກແມ່ນອີງໃສ່ຄະແນນການສອບເສັງຊັ້ນມໍປາຍລະດັບຊາດປີ2019 ແລະ ການກວດສອບບັນທຶກການສຶກສາຊັ້ນ ມໍ7 (ປື້ມຕິດຕາມ) ຕາມແຕ່ລະວິຊາ. ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ບັນດາສາຂາວິຊາ
ລຳດັບ ຊື່ສາຂາວິຊາຮຽນ ລະຫັັດ ກຸ່ມວິຊາສອບເສັງຄັດເລືອກ
 

 1

 

ການບັນຊີ

 

 

 

7340301

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ປະຫວັດສາດ,ພູມສາດ(A07)

ເລກ,ພູມສາດ,ສຶກສາ(A09)

ເລກ,ສຶກສາ,ອັງກິດ(D84)

 

 

2

ການເງິນ – ການທະນະຄານ

+ ການເງິນການທະນະຄານ

+ ການເງິນການບັນຊີ

 

 

7340201

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ປະຫວັດສາດ,ພູມສາດ(A07)

ເລກ,ພູມສາດ,ສຶກສາ(A09)

ເລກ,ສຶກສາ,ອັງກິດ(D84)

 

 

3

 

ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

 

 

7340101

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ປະຫວັດສາດ,ພູມສາດ(A07)

ເລກ,ພູມສາດ,ສຶກສາ(A09)

ເລກ,ສຶກສາ,ອັງກິດ(D84)

 

 

4

 

ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳເຄມີ

 

 

7510401

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ເຄມີ,ຊີວະ (B00)

ເລກ,ເຄມີ,ສຶກສາ(A11)

ເລກ,ເຄມີ,ອັງກິດ(D07)

 

 

5

 

ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳການອາຫານ

 

7540101

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ເຄມີ,ຊີວະ (B00)

ເລກ,ເຄມີ,ພູມສາດ(A06)

ເລກ,ເຄມີ,ອັງກິດ(D07)

 

 

 

6

 

 

ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳສິ່ງແວດລອ້ມ

 

 

 

7510406

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ເຄມີ,ພູມສາດ(A06)

ເລກ,ເຄມີ,ສຶກສາ(A11)

ວັນນະຄະດີ,ເຄມີ,ຊີວະ(C08)

 

 

 

7

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

+ ວິສະວະກຳ ຊອັບແວ

+ ວິສະວະກຳຄຸ້ມຄອງເຄືອຄ່າຍອິນເຕີເນັດ

 

 

7480201

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ເຄມີ,ອັງກິດ(A01)

ເລກ,ຟີສິກ,ພູມສາດ(A04)

ເລກ,ຟີສິກ,ສຶກສາ(A10)

 

 

8

ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ

+ ວິສະວະກຳຜະລິດເຄື່ອງຈັກ
+ ວິສະວະກຳຜະລິດເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ

+ ເຕັກໂນໂລຊີປະດິດສ້າງ

 

 

7510202

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ເຄມີ,ອັງກິດ(A01)

ເລກ,ຟີສິກ,ປະຫວັດສາດ(A03)

ເລກ,ຟີສິກ,ສຶກສາ(A10)

 

9

 

ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳລົດຍົນ

 

 

7510205

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ເຄມີ,ອັງກິດ(A01)

ເລກ,ຟີສິກ,ປະຫວັດສາດ(A03)

ເລກ,ຟີສິກ,ສຶກສາ(A10)

 

 

 10

ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳໄຟຟ້າແລະເອເລັກໂຕຣນິກ

+ ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

+ ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳເອເລັກໂຕຣນິກ

 

 

7510301

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ເຄມີ,ອັງກິດ(A01)

ເລກ,ຟີສິກ,ປະຫວັດສາດ(A03)

ເລກ,ຟີສິກ,ສຶກສາ(A10)

 

 11

ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳການກໍ່ສ້າງ

+ ວິສະວະກຳການກໍ່ສ້າງແລະອຸດສາຫະກໍາ

+ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ

+ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

 

 

7510103

 

ເລກ,ຟີສິກ,ເຄມີ (A00)

ເລກ,ເຄມີ,ອັງກິດ(A01)

ເລກ,ຟີສິກ,ປະຫວັດສາດ(A03)

ເລກ,ຟີສິກ,ສຶກສາ(A10)

 

 

 12

 

 

ການແພດວິເຄາະ

 

 

7720601

ເລກ,ເຄມີ,ຊີວະ (B00)

ເລກ,ເຄມີ,ພູມສາດ(A06)

ເລກ,ຊີວະ,ສຶກສາ (B04)

ເລກ,ຊີວະ,ວັນນະຄະດີ(A16)

 

 

 

 

13

 

ການພະຍາບານ

 

 

7720301

ເລກ,ເຄມີ,ຊີວະ (B00)

ເລກ,ເຄມີ,ພູມສາດ(A06)

ເລກ,ຊີວະ,ສຶກສາ (B04)

ວັນນະຄະດີ,ເຄມີ,ຊີວະ(C08)

 

 14

ພາສາອັງກິດ

+ ພາສາອັງກິດ ທາງທຸລະກິດ

+ ວິທີການສອນ – ແປພາສາອັງກິດ

 

 

7220201

ເລກ,ວັນນະຄະດີ,ອັງກິດ(D01)

ວັນນະຄະດີ,ປະຫວັດ,ອັງກິດ(D14)

ວັນນະຄະດີ,ພູມສາດ,ອັງກິດ(D15)

ເລກ,ສຶກສາ,ອັງກິດ(D84

 

 

15

ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແລະການເດີນທາງ

+ ການບໍລິການໃນຮ້ານອາຫານ – ໂຮງແຮມ

+ ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວແລະການເດີນທາງ

 

 

7810103

ເລກ,ປະຫວັດສາດ,ພູມສາດ(A07)

ວັນນະຄະດີ,ປະຫວັດ,ພູມສາດ(C00)

ວັນນະຄະດີ,ພູມສາດ,ສຶກສາ(C20)

ວັນນະຄະດີ,ສຶກສາ,ອັງກິດ(D66)

 

2 ເອກກະສານໃນການສະຫມັກ

– ແບບຟອມໃນການລົງທະບຽນ(ສາມາດມາຮັບໂດຍກົງທີ່ສູນການຮັບສະຫມັກຫຼືດາວໂຫຼດຢູ່ໃນເວັບ  ໄຊທ໌: http://ts.dntu.edu.vn)

– ຮູບຕິດບັດ;

– ໃບຢັ້ງຢືນການຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ຫຼື ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມໍປາຍ (ກອ໋ບປີ້);

– ໃບແຈ້ງໂທດ (ຖ້າມີ);

– ບັດປະຈໍາ (ກອ໋ບປີ້) ;

– ຄ່າເຂົ້າຮຽນຕາມລະບຽບຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະການແລະກິລາ;

3 ເວລາຮັບເອກະສານ:

– ສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ: ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ: 02/05/2019

– ສໍາລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍ: ທັນທີຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຈົບມັດທະຍົມສຶກສາແລະຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ

4 ວິທີຮັບສະຫມັກ

  – ວິທີ 1: ການເຂົ້າຮຽນແມ່ນອີງໃສ່ຜົນຂອງການສອບເສັງລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລະດັບຊາດໃນປີ 2019 ເພື່ອຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານແລະເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການນໍາໃຊ້ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ.

- ວິທີທີ່ 2: ການຮັບເຂົ້າຮຽນແມ່ນອີງຕາມໃບຮັບຮອງຜົນການຮຽນ ມໍ7.ຈົບການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຊັ້ນ ມ7 ຂອງ 3 ວິຊາຫລັກແມນຕ້ອງໄຫ້ໄດ້ 18 ຄະແນນຂື້ນໄປ;   ສໍາລັບຂະແຫນງການດ້ານສຸຂະພາບ (ການກວດສອບທາງການແພດແລະເຕັກນິກການປິ່ນປົວ),ການເຂົ້າຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ມີຊັ້ນທີ່ ມ7  ທີມີຂະແນນສູງແລະໄດ້ຄະແນນເສລີ່ຍ 3 ວິຊາຂອງຊັ້ນ ມ7 ໄດ້ 6.5 ຄະແນນຂື້ນໄປ,ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ

  1. ແບບຟອມການລົງທະບຽນ
  2. a) ພິຈາລະນາຈາກຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາແຫ່ງຊາດ 2019: ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະຄໍາແນະນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ
  3. b) ການກວດສອບຜົນການຮຽນຊັ້ນ ມ7 : ມີ 3 ວິທີ:

– ລົງທະບຽນໂດຍກົງໃນສູນລົງທະບຽນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີດ່ົງນາຍ

– ລົງທະບຽນອອນລາຍ: http://tsdntu.edu.vn

– ລົງທະບຽນຜ່ານທາງໄປສະນີ: ດາວໂຫຼດແບບຟອມລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌: http: //ts.dntu.edu.vn ແລະສົ່ງເອກະສານຮັບສະຫມັກໄປທີ່ຢູ່ຂອງສູນການຮັບສະຫມັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີດົ່ງນາຍ

  1. ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສູນຮັບສະຫມັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີດົ່ງນາຍ

ທາງ Nguyen Khuyen, KP5, P.Trang Dai,ນະຄອນ Bien Hoa,ແຂວງ Dong Nai

ໂທລະສັບ: 02513 998 285 – 02512 612 24

Hotline: 0986 39 7733 (ອາຈານ Huy)

0904 39 7733 (ອາຈານ Anh)

Email: tuyensinh@dntu.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/dntuedu

Website: http://www.dntu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG