Thời gian lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn

 

 

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm
1/7 07:30-9:00 Học tiếng Việt Phòng học dãy A
9:30-11:00 Học tiếng Hàn
14:00-15:30 K-Pop hoặc múa quạt truyền thống, Taekwondo Phòng tập KTX
15:30-17:00 Trò chơi truyền thống Sân bóng DNTU
2/7 07:30-9:00 Học tiếng Việt Phòng học dãy A
9:30-11:00 Học tiếng Hàn
14:00-15:30 K-Pop hoặc múa quạt truyền thống, Taekwondo Phòng tập KTX
15:30-17:00 Thủ công mĩ nghệ Phòng họp 3
3/7 8:00-17:00 Lễ hội ẩm thực Việt – Hàn
6/7 07:30-9:00 Học tiếng Việt Phòng học dãy A
9:30-11:00 Học tiếng Hàn
14:00-15:30 K-Pop hoặc múa quạt truyền thống, Taekwondo Phòng tập KTX
15:30-17:00 Trò chơi truyền thống Sân bóng DNTU
7/7 07:30-9:00 Học tiếng Việt Phòng học dãy A
9:30-11:00 Học tiếng Hàn
14:00-15:30 K-Pop hoặc múa quạt truyền thống, Taekwondo Phòng tập KTX
15:30-17:00 Thủ công mĩ nghệ Phòng họp 3
8/7 07:30-9:00 Học tiếng Việt Phòng học dãy A
9:30-11:00 Học tiếng Hàn
14:00-15:30 K-Pop hoặc múa quạt truyền thống, Taekwondo Phòng tập KTX
15:30-17:00 Trò chơi truyền thống Sân bóng DNTU
9/7 07:30-9:00 Học tiếng Việt Phòng học dãy A
9:30-11:00 Học tiếng Hàn
14:00-15:30 K-Pop hoặc múa quạt truyền thống, Taekwondo Phòng tập KTX
15:30-17:00 Thủ công mĩ nghệ Phòng họp 3
10/7 8:00-17:00 Giải vô địch thể thao & trò chơi truyền thống
13/7

 

07:30-9:00 Học tiếng Việt Phòng học dãy A
9:30-11:00 Học tiếng Hàn
14:00-15:30 K-Pop hoặc múa quạt truyền thống, Taekwondo Phòng tập KTX
15:30-17:00 Thủ công mĩ nghệ Phòng họp 3
14/7 07:30-9:00 Học tiếng Việt Phòng học dãy A
9:30-11:00 Học tiếng Hàn
14:00- 17:00 Thực hành cuối cùng cho Lễ bế mạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG