Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ phòng Hợp tác Quốc tế

Chức năng Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị có chức năng tham mưu và giúp Ban Lãnh đạo, Ban Giám hiệu quản lý thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng chính sách đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Trường Đại học Công ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG